Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 332/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 332/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 332/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Poniec {tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 189, poz. 4387 z późn. zm.}, w związku z zarządzeniem Nr 325/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielololokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, co następuje:


§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Parkowej 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                              BURMISTRZ PONIECA
                                                                                              /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie