Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 333/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej – z przeznaczeniem na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 333/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej – z przeznaczeniem na cele rolne.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 333/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej – z przeznaczeniem na cele rolne


Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108}, art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz Uchwały oraz uchwały Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 322/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej numerem działki 120 o powierzchni 0,0640 ha, położonej w Poniecu – w rejonie ulicy Gostyńskiej, uregulowanej w KW Nr 22462.
§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:
1) Ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.
§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                           BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                                           /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie