Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracynego o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa drogi powiatowej m.Poniec granica Powiatu - Pomykowo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracynego o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa drogi powiatowej m.Poniec granica Powiatu - Pomykowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 01 kwietnia 2010r.

ROŚ 7624 -04/10OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA
z dnia 01.04.2010r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

O wszczęciu na wniosek Zdzisław Olejnik BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO” ul. Z. Rytlewskiej-Cichońskiej 2b, 63-900 Rawicz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu (Pomykowo) na długości ca 5,08 km”. 

Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24 64-125 Poniec pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek w godzinach 8-16, w pozostałe dni w godz. 7-15.
Jednocześnie informuję, ze organ na postawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 


                                                                                                                Burmistrz Ponieca 
                                                                                                             /-/ Kazimierz Dużałka Termin wywieszenia od 01.04.2010r. do 21.04.2010r. włącznie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie