Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m Poniec granica powiatu Pomykowo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m Poniec granica powiatu Pomykowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 2010-05-14
Znak: ROŚ 7624-04/10


Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; zm. Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 340) Burmistrz Ponieca zawiadamia, że w dniu 14 maja 2010 r. została wydana przez Burmistrza Ponieca Decyzja (znak: ROŚ 7624-04/10) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu (Pomykowo) na długości ca 5,08 km”.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1500.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:
1. strony postępowania
2. tablica urzędu
3. strona internetowa urzędu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie