Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymiana kotła w gorzelni Łęka Wielka

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymiana kotła w gorzelni Łęka Wielka


Poniec, dnia 20.05.2010r.
ROŚ 7624-03/10

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu w dniu 12.05.2010r. na wniosek Biuro Inżynierskie Henryka Kazimiera Hadyniak Os. Jagiellońskie 13/5, 64-000 Kościan postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wymianie kotła P-2 w istniejącej gorzelni, eksploatowanej na terenie Gospodarstwa Łęka Wielka, na nowoczesny kocioł z rusztem mechanicznym na paliwo stałe (węgiel kamienny).
Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 434/3, obręb geodezyjny Łęka Wielka, gmina Poniec.
Inwestorem jest TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń

Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wymianie kotła P-2 w istniejącej gorzelni, eksploatowanej na terenie Gospodarstwa Łęka Wielka jest Burmistrz Ponieca, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
W związku z powyższym, informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, na adres: Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl

                                                                                                         Burmistrz Ponieca 
                                                                                                       /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie