Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pomykowo - Poniec

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pomykowo - Poniec


PONIEC 11.06.2010 R.

GP 7331-37/10Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK Zdzisław Olejnik BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO” UL. Z. RYBLEWSKIEJ-CICHOŃSKIEJ 2B, 63-900 RAWICZ, działającego z upoważnienia inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803p m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu (Pomykowo) na długości ca 5,08 km”.


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie