Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów ,przedszkola w Gminie Poniec

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów ,przedszkola w Gminie Poniec

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych , gimnazjów ,przedszkola w Gminie Poniec
Data publikacji: - 15 czerwca 2010 r.
Termin składania ofert: - 1 lipca 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Gmina Poniec
ogłasza przetarg nieograniczony na :
"Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Gminie Poniec”
1. Zamawiający: Gmina Poniec, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Poniec , pok. Nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.poniec.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozowej środkami transportu wykonawcy, obejmującej dowóz uczniów szkół podstawowych, klas przedszkolnych i gimnazjów na zajęcia w gminnych szkołach i placówkach oświatowych oraz odwóz uczniów po zajęciach wg rozkładu jazdy ustalonego przez zamawiającego. Średnia miesięczna ilość kilometrów przewozów wynosi ok. 9000 km.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia – rok szkolny 2010/2011.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi.
b. Zapewnią realizację usługi środkami transportu w odpowiednim stanie technicznym w ilości : 4 autobusów , w tym: 1 autobusy w ilości co najmniej 40 miejsc siedzących oraz 3 autobusy w ilości co najmniej 49 miejsc siedzących.
c. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi (zamówienia).
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
f. Przyjmą warunki umowy określone przez Zamawiającego.
8. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować 1 km usługi przewozowej - waga 100 %
9. Ofertę przygotowaną i opisaną w sposób określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia należy złożyć w terminie do 1 lipca 2010 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Poniec , pok. Nr 3 sekretariat
10. Termin związania oferenta z ofertą - 30 dni od daty ustalonej dla terminu wpływu ofert.
11. Informacji w sprawie postępowania przetargowego udziela Pan Zdzisław Ambroży inspektor Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg w Urzędzie Miejskim w Poniecu , ul . Rynek 24 , 64-125 Poniec , tel. 065 5731533.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie