Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZPI 341-07/10 Przebudowa drogi gminnej w Żytowiecku Gmina Poniec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZPI 341-07/10 Przebudowa drogi gminnej w Żytowiecku Gmina Poniec

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Poniec ,dnia 05.07.2010r..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZPI 341-07/10 Przebudowa drogi gminnej w Żytowiecku Gmina Poniec

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego Ulica Rynek 24
Kod Miejscowość 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731533
Faks: 65 5733983Faks
adres strony internetowej WWW.poniec.pl
adres poczty elektronicznej um@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. Nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
przebudowa drogi gminnej na długości 170 mb

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV45 23 31 23-7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-09-15

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, ,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga


            1                                                       cena                                                          100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-20 do godz. 10.00

w Urzędzie Miejskim w Poniecu
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-20, o godz. 10: 15
w Urzędzie Miejskim w Poniecu
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 175971-2010 Data zamieszczenia 2010-05-07


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie