Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 358/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, na cele zabudowy mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE NR 358/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Numer dokumentu: 358
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 358/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/11, na cele zabudowy mieszkaniowej.


Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.} zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                          BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                                          /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie