Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 359/ 2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 lipiec 2010 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/7 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE NR 359/ 2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 lipiec 2010 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/7 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer dokumentu: 359
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 359/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 19 lipiec 2010


w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/7 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie Czarkowo jako działka nr 338/7 o pow. 439 m2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/4 położonej we wsi Czarkowo – dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 29585, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                               BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                               /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie