Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymiany kotła

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymiany kotła

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec dnia 2010-08-12
ROŚ 7624-03/10

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 2010-08-12 na wniosek Mirosław Moraś
Biuro Inżynierskie Henryka Kazimiera Hadyniak Os. Jagiellońskie 13/5, 64-000 Kościan została wydana decyzja Burmistrza Ponieca znak: ROŚ 7624-03/10 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:

„WYMIANA KOTŁA P-2 W ISTNIEJĄCEJ GORZELNI, EKSPLOATOWANEJ NA TERENIE GOSPODARSTWA ŁĘKA WIELKA NA NOWOCZESNY KOCIOŁ Z RUSZTEM MECHANICZNYM NA PALIWO STAŁE (WĘGIEL KAMIENNY NA DZIAŁCE NR 434/3 (OBRĘB EWIDENCYJNY ŁĘKA WIELKA).

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu www.poniec.pl odpowiednio pod Nr 2010/A/0003 i 2010/E/0001.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Ponieca zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości dnia 2010-05-20 na stronach www.poniec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniec oraz poprzez zamieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy (w tym: raport OOŚ, opinie, uzgodnienia itp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 64-125 Poniec (pok. 9), w godzinach pracy urzędu.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.poniec.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Otrzymują:
1. Strony wg wykazu
2. BIP Urzędu Miejskiego w Poniecu
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poniec
4. Tablica ogłoszeń sołectwo Łęka Wielka
5. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie