Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej nc w ul. Bojanowska w Poniecu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej nc w ul. Bojanowska w Poniecu


PONIEC 30.09.2010 R.

GP 7331-59/10

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK ANDRZEJA PIWOŃSKIEGO, działającego z upoważnienia inwestora Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dz 125 PE100 SDR 17,6 długości ok. L=110,00m w ul. Bojanowskiej m. Poniec od istniejącego gazociągu PE Dz 180/125 do końca budynku nr 15”


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU. 


                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie