Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 386/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 15 listopada 2010r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu ul. Rynek 2

ZARZĄDZENIE NR 386/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 15 listopada 2010r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu ul. Rynek 2

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 386/2010
BURMISTRZ PONIECA
z dnia 15 listopada 2010 r


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu ul. Rynek 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 37 ust.4, art. 38 ust.1 i 2, art.40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz § 2 uchwały Nr. XXXVI/237/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 lutego 2006 r. W sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowej i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenia stawek czynszu (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 50, poz. 1347)

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku w Poniecu ul. Rynek 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości :

1. ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr. 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, oraz na stronie internetowej gminy Poniec. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenia w prasie lokalnej;
2. informację o ogłoszeniu o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ponieca

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie