Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno produkcyjnej w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno produkcyjnej w obrębie miasta Ponieca i wsi JaniszewoOBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo

Na podstawie art. 17 pkt 1-10 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) i art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIV/256/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo;
• prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

w dniach od 26.11.2010r. do 20.12.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.poniec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu o godz. 1200.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ponieca – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2011r.
                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                              /-/ Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie