Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny Księgowy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny Księgowy


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny Księgowy

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z dnia 21 listopada 2008, Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U . Nr 50 poz. 398),


Kierownik

Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Drzewce 48, 64-125 Poniec

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach 

Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach; Drzewce 48, 64-125 Poniec 

Rodzaj umowy:   umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę na stanowisku księgowego,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6 letnią praktykę na stanowisku księgowego,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6. Posiada znajomość księgowości budżetowej.
7. Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy
o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
8. Posiada umiejętność obsługi komputera, w tym programów księgowych.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych,
• znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programu finansowoksięgowego i płac,
• znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego
• pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego zakładu budżetowego


Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego :
1. Obsługa finansowo - księgowa GZWIK w Poniecu z/s w Drzewcach – prowadzenie pełnej księgowości za pomocą programu finansowo - księgowego.
2. Odpowiedzialność w zakresie:
a) prowadzenia rachunkowości zakładu budżetowego,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont.
4. Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
5. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz.
6. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
8. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
9. Sporządzanie deklaracji ZUS.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.)
8. Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach, Drzewce 48, 64-125 Poniec w godz. 800 – 1500 w terminie nieprzekraczającym dnia 15.12.2010 roku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego GZWiK w Poniecu z/s w Drzewcach”.

Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWIK i na stronie internetowej www.poniec.pl 
Podstawą dalszej rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie