Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 384/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023

Zarządzenie nr 384/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023

Numer dokumentu: 384
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie nr 384/2010
Burmistrza Ponieca
z dnia 12 listopada 2010 roku

W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122. ust. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec w brzmieniu określonym w zał. nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Informację o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Poniecu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie