Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XLI/303/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała nr XLI/303/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Numer uchwały: 303
Numer sesji: 41
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XLI/303/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIII/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 19.270.619 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.009.015 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.261.604 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 2.761.427 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.519.090 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.719.691 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.799.399 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.761.427 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.835.246 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.361.284 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.473.962 zł.,”,
d) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z
załącznikiem Nr 6.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.248.471 zł. zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wolnych środków z lat ubiegłych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 1.838.471 zł.,
2) rozchody 590.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych:
1) przychody 2.636.532 zł.,
2) wydatki 2.645.616 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1.280.000 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 190.000 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie
590.000 zł.,”.

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie