Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XLI/304/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XLI/304/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 304
Numer sesji: 41
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XLI/304/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, w powiązaniu z art. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24 ust. 9a, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. nr 123 z 2006 r. poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska Ponieca ustala co następuje:

§ 1. Przedłuża się okres obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXII/240/2009 z dnia 30 października 2009 roku na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie