Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu ogłasza nabór na nowo powstałe stanowisko pracy w Gminnym Centrum Kultury „Instruktor ds. organizacji imprez sportowo - kulturalnych”

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu ogłasza nabór na nowo powstałe stanowisko pracy w Gminnym Centrum Kultury „Instruktor ds. organizacji imprez sportowo - kulturalnych”


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o ogłasza nabór na nowo powstałe stanowisko pracy w Gminnym Centrum Kultury
„Instruktor ds. organizacji imprez sportowo - kulturalnych”

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o ogłasza nabór na nowo powstałe stanowisko pracy w Gminnym Centrum Kultury
„Instruktor ds. organizacji imprez sportowo - kulturalnych”
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe pedagogiczne w kierunku rekreacyjno -sportowym
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) doświadczenie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz imprez sportowych i kulturalnych z dziećmi i młodzieżą
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word,Excel, Power Point), programy graficzne, Internetu,
6) prawo jazdy kategorii B
7) Zaświadczenie o ukończeniu Kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawową znajomość przepisów związanych z ustaw dot. działalności kulturalnej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawa prasowego organizacją i funkcjonowaniem samorządu gminnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością, umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji , umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania tekstów, umiejętność publicznego wypowiedzenia się.
3) odbyta praktyka jednostce publicznej będzie dodatkowym atutem
4) kultura osobista,
5) znajomość języków obcych, ( angielski lub niemiecki)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) działalność zgodna z założeniami zawartymi w statucie instytucji,
2) przygotowanie informacji do środków masowego przekazu o osiągnięciach kół, ognisk i sekcji Gminnego Centrum Kultury i podejmowanych inicjatywach, udział w spotkaniach oraz reprezentowanie Gminnego Centrum Kultury podczas tych spotkań.
3) sporządzanie plakatów informacyjnych
4)prowadzenie ognisk oraz sekcji z młodzieżą o tematyce sportowo rekreacyjnej
3) organizowanie oraz obsługa imprez kulturalnych i rekreacyjnych
4) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stan placówki oraz powierzone jej mienie.
4) współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć promocyjnych i rozwojowych,
5) współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami,
6) organizowanie imprez okolicznościowych,

4. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności.
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Szkolna 3 z dopiskiem: „Instruktor ds. organizacji imprez sportowo - kulturalnych”
w terminie do dnia 15 stycznia 2010r.
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Malczyk
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie