Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie, wszczecie postępowania wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Obwieszczenie, wszczecie postępowania wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 05.01.2011r.
ROŚ 7624-01/11

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Alicja Skrzypczak z Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”, działającej w imieniu Gminy Poniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Jednocześnie informuję, że organ pismem z dnia 05.01.2011r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 78 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.


Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl 

                                                                                                            Burmistrz Ponieca 
                                                                                                             /-/ Jacek Widyński


Termin wywieszenia 05.01.2011r. do 18.05.2011r. włącznie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie