Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej.


Na podstawie art. 17 pkt 1-10 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) i art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIV/255/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej;
• prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej.

w dniach od 11.02.2011r. do 07.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.poniec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu o godz. 1200.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ponieca – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2011r. 


                                                                                                                Burmistrz Ponieca 
                                                                                                                 /-/ Jacek Widyński


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie