Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI 271.01.11. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mickiewicza w Poniecu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI 271.01.11. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mickiewicza w Poniecu

Data publikacji: 16.02.2011
Termin składania ofert: -

Poniec, 2011-02-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: ZPI 271.01.11.
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mickiewicza w Poniecu

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień.  
Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego U. Rynek 24
Kod Miejscowość - 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej WWW poniec.pl.
adres poczty elektronicznej inwestycje@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przebudowa ul. Mickiewicza l=302 mb w m. Poniec

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.23-7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-07-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej …5… robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opis wymagań w zakresie potencjału technicznego oraz osób
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-03-03 do godz. 10
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-03-03, o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy
-

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 54789- 2011 Data zamieszczenia 2011-02-16


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie