Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 luty 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz we własności gruntu.

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 luty 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz we własności gruntu.

Numer dokumentu: 18
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 18/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 21 luty 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz we własności gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami} oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXX/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec { tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 189, poz. 4386} oraz Nr XXVVII/171/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu NR XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego z udziałem w częściach wspólnych oraz gruntu pod budynkiem, objętego wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Najemcy lokalu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu pod warunkiem:
● złożenia wniosku o nabycie w terminie 21 dni od dnia powiadomienia najemcy o wywieszeniu niniejszego wykazu i oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;
● złożenie oświadczenia, że znany jest najemcy stan techniczny i funkcjonalny kupowanego mienia i co do którego nie mają żadnych zastrzeżeń i roszczeń;
● nie zalegania z zapłatą czynszu i innych opłat z tego tytułu;
● złożenia oświadczenia, iż nabywany lokal zostaje przeznaczony na cele użytkowe, że w przypadku zbycia tegoż lokalu, Gminie Poniec przysługiwać będzie umowne prawo pierwokupu.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                           BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                                             /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie