Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie


Poniec, dnia 2011-02-22
Znak: GP 6220.01/11

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ze zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz Burmistrz Ponieca zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”. Ze względu na to, że ilość stron w postępowaniu przekroczyła 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ze zm.), zastosowano art. 49 kpa zawiadamiając strony postępowania o wydanej decyzji przez obwieszczenie. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 ÷ 15:00.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu.                                                                                                               Burmistrz Ponieca 
                                                                                                               /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie