Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Poniec, dnia 21.02.2011r.
GP.6220-02/11

O B W I E S Z C Z E N I E
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określających środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu.” 
na terenie działek o nr ewidencyjnych: obręb geodezyjny Janiszewo: 50188/1, 50188/2, 50189, 128, 545, 24, 1, 2, 24, 3/1, 31/2, 32/2, 75/13, 75/14, 75/16, 75/17, 75/18, 69/2, 74/3, 86/2, 86/1, 127, 556, 75/15, 68/1, 462/1, 462/2, 134, 132, 129, 130, 193, 33/2, 88; obręb geodezyjny Śmiłowo: 493/1, 412, 478, 479, 494, 496, 502, 503, 505, 509, 491, 501, 504, 507, 510, 477, 484, 468, 469, 511, 497, 498, 413/1, 401/1, 500, 506, 508, 465, 467, 470, 471, 475, 767, 462, 466, 646, 645/5, 408, 409, 410, 411, 397, 50187/1, 50187/2, 461, 463, 464, 472, 476, 483, 644; obręb geodezyjny Poniec:451, 452, 446, 457, 445, 112/2, 113, 443, 397, 407/1, 419, 392, 394, 396, 433, 385/2, 400/1, 403/1, 406/1, 398, 126, 369/1, 370, 371, 372, 61/5, 122, 415/2, 76/2, 1191/1, 1191/2, 123, 124/3, 125, 116/13, 114, 121, 127/4, 408, 109, 61/3, 62, 404, 405/2, 405/3, 405/4, 450, 448, 390/2, 391/3, 385/1, 386/6, 405/1, 393, 399, 401/1, 409, 59, 63/2, 411, 60, 442, 420, 435, 384, 412, 421, 449, 440/2, 115, 124/1, 124/2, 110/4; obręb geodezyjny Robczysko: 353, 354, 355, 351/1, 382, 283, 360/3, 368/3, 368/2, 363/1, 209, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 429/3, 457, 498/1, 459, 462/1, 560, 602/1, 506, 505, 507, 532/1, 312, 313, 314, 315, 316, 359, 428, 489, 549, 550, 551, 429/1, 429/2, 352, 458/1; obręb geodezyjny Tworzanice: 156/1, 153, 165/1, 165/2, 165/3; obręb geodezyjny Przybiń: 204, 134/6, 134/4, 152, 134/3, 134/5, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 138/1, 138/2, 140/7, 140/8, 140/5, 140/6, 140/14, 140/13, 140/11, 140/12, 140/15, 140/10, 150/6, 150/5, 151/5, 151/12, 151/9, 151/6, 151/7, 151/10, 151/19, 151/20, 151/18, 151/21, 151/27, 151/29, 151/32, 151/30, 151/24, 151/26, 151/15, 151/13, 151/1; obręb geodezyjny Pomykowo: 18, 43, 13/1, 12/1, 36/1, 19, 7, 27, 35, 25/2, 34, 6, 1/1, 2/2, 2/1; obręb geodezyjny Moraczewo: 275, 300, 277, 279, 281, 289, 290, 283, 321, 292, 314, 310, 1, 2, 325, 327, 328, 329, 330, 308, 306, 334, 303, 317, 323, 3, 315, 319, 324, 296, 298, 85, 294, 304; obręb geodezyjny Kłoda: 5127/8, 626/8, 834, 835, 847, 540, 542, 840, 544, 543/1, 680/2, 683/1, 684/1, 683/3, 683/2, 684/3, 677, 631/2, 672, 548, 850, 621/1, 541, 632/3, 673, 854, 848, 633, 538, 680/1, 669, 625, 851, 852, 853/1, 849/1, 838, 846/3, 622/3, 855/4, 628/2, 845, 846/1, 684/4, 187/52, 698, 856, 682, 535, 683/4, 189/1, 186/13, 842, 849/2, 843, 841, 844/1, 844/2, 631/1, 632/2, 647/1, 869/1, 627/6, 187/60. 534/1, 630/1, 700, 697, 187/59, 187/58, 539/3, 628/5, 628/4, 187/57, 187/50, 187/51, 187/47, 187/48, 187/45, 187/46, 676, 844/1, 187/44, 629/2, 839, 680/3, 632/4, 701, 536, 632/4, 638/4, 699, 185/2; obręb geodezyjny Rydzyna: 560/3, 562, 543, 529/2, 542, 530, 561, 525, 560/1, 528, 527/5, 531, 560/2. 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Franciszka Halca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5. 

Zgodnie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
W związku z powyższym Burmistrz Ponieca informuje o możliwości zapoznania się z wnioskiem i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok.9, w godzinach urzędowania(pn. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:00-15:00). 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.


                                                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                                                              /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie