Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 luty 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Czarkowo.

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 luty 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Czarkowo.

Numer dokumentu: 15
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 15/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 luty 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Czarkowo.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t.j.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108),

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 14 marca 2011 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Czarkowo, gmina Poniec, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 338/10, 338/11. 

1. Przewodniczący Komisji – Krystian Juśkiewicz
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji – Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Zdzisław Ambroży
4. Członek Komisji – Daniel Zborowski
5. Członek Komisji – Jan Stachowiak
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                   BURMISTRZ PONIECA
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie