Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego, budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego, budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie


PONIEC 07.03.2011 R.

GP.6733.1.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK WALDEMARA DOBIAŁY, pełnomocnika inwestora Gminy Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”
NA DZ. NR EWID. 57, 72, 88, 89, 73, 87, 93, 278 OBRĘB BĄCZYLAS I 218 OBRĘB ROKOSOWO

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU. 


                                                                                                  Burmistrz Ponieca
                                                                                                   /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie