Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na budowę kanlizacji sanitarnej w Bączylesie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na budowę kanlizacji sanitarnej w Bączylesie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

PONIEC 30.03.2011 R.


GP6733.1.2011


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECAZgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek WALDEMARA DOBIAŁY, pełnomocnika inwestora Gminy Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” 
NA DZ. NR EWID. 57, 72, 88, 89, 73, 87, 93, 278 OBRĘB BĄCZYLAS I 218 OBRĘB ROKOSOWO


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru

                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie