Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w współwłasności gruntu, z przeznaczeniem na cele użytkowe

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w współwłasności gruntu, z przeznaczeniem na cele użytkowe

Numer dokumentu: 26
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 26/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 05 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w współwłasności gruntu, z przeznaczeniem na cele użytkowe

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z poźn. zm} oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 18/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w współwłasności gruntu

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielo lokalowym położonego w Poniecu ul. Parkowa 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w współwłasności gruntu z przeznaczeniem na cele użytkowe.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

1)ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy Poniec www.poniec.pl.
2)informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                          Burmistrz Ponieca 
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie