Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. „Budowy linii napowietrznych SN i n, budowy linii kablowych SN i nn, budowa słupowej stacji transformatorowej” na dz. nr ewid. 262, 263, 264, 265, 266, 266, 267, 270, 271, 272, 445, 446, 448, 457 i 252 obręb Łęka Wielka oraz dz. nr ewid. 297, 294, 293, 295, 292, 291, 280/2, 336, 308, 306 obręb Krzemieniewo”

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. „Budowy linii napowietrznych SN i n, budowy linii kablowych SN i nn, budowa słupowej stacji transformatorowej” na dz. nr ewid. 262, 263, 264, 265, 266, 266, 267, 270, 271, 272, 445, 446, 448, 457 i 252 obręb Łęka Wielka oraz dz. nr ewid. 297, 294, 293, 295, 292, 291, 280/2, 336, 308, 306 obręb Krzemieniewo”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

PONIEC 23.05.2011 R.

GP.6733.2.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK PANA MACIEJ STRUGAŁA pełnomocnika Enea Operator Sp. zo.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie linii napowietrznych SN i n, budowa linii kablowych SN i nn, budowa słupowej stacji transformatorowej” na dz. nr ewid. 262, 263, 264, 265, 266, 266, 267, 270, 271, 272, 445, 446, 448, 457 i 252 obręb Łęka Wielka oraz dz. nr ewid. 297, 294, 293, 295, 292, 291, 280/2, 336, 308, 306 obręb Krzemieniewo”

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU. 


                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie