Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1190/1, 632/3, 1103 przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Gostyńskiego.

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1190/1, 632/3, 1103 przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Gostyńskiego.

Numer dokumentu: 42
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 42/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1190/1, 632/3, 1103 przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Gostyńskiego.


Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.} oraz Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr VI/45/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomośći położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 1190/1,632/3, 1103, na rzecz powiatu Gostyńskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miasta Poniec działek oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr: 
- 1190/1 zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022462/6 o powierzchni 187 m2; 
- 632/3 zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022462/6 o powierzchni 20 m2; 
- 1103 zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00030303/3 o powierzchni 753 m2.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                  
                                                                                                        BURMISTRZ PONIECA
                                                                                                            /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie