Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko d/s Inwestycji , Zamówień Publicznych i Dróg ”

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko d/s Inwestycji , Zamówień Publicznych i Dróg ”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu

„Samodzielne stanowisko d/s Inwestycji , Zamówień Publicznych i Dróg ”


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane budowlane lub prawnicze)
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word, Excel, Power Point)
6) prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu gminnego, ustaw dot. zamówień publicznych, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością,
umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji ,
umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania tekstów,
umiejętność publicznego wypowiedzenia się.
3) odbyta praktyka w administracji będzie dodatkowym atutem
4) kultura osobista,
5) znajomość języków obcych, ( angielski lub niemiecki)


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem inwestycji w gminie oraz kosztorysów inwestorskich,
2) nadzór nad pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie gminy,
3) utrzymanie budynków będących własnością gminy – realizacja zadań wynikających z prawa budowlanego (dokumentacja budynku, przeglądy, remonty),
4) współudział w przygotowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym
6) prowadzenie rejestru umów i zleceń,
7) współudział w przygotowaniu dokumentacji związanej z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych,
8) projektowanie przebiegu dróg,
9) budowę, przebudowę, remonty i ochronę dróg (odśnieżanie),
10) zarządzanie drogami,
11) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych

4. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności.
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Poniecu , 64-125 Poniec ul. Rynek 24 z dopiskiem: „Samodzielne stanowisko d/s Inwestycji , Zamówień Publicznych i Dróg ”
w terminie do dnia 15 czerwca 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2011-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie