Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 stanowiącą własność prywatną.

ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 stanowiącą własność prywatną.

Numer dokumentu: 45
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 45/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 stanowiącą własność prywatną.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr VII/52/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 obręb Czarkowo stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 obręb Czarkowo stanowiącą własność prywatną, zarządzam co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę dokonać zamiany nieruchomości położonych w Czarkowie, polegającej na:
1) nabyciu przez Gminę Poniec od właściciela prywatnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 118 o powierzchni 300 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr PO1Y/00008227/3 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Poniec działka znajduje się w obszarze określonym jako droga gminna. Wartość nieruchomości 7.793 zł (netto) (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100). Nieruchomość jest wolna od ciężarów i obciążeń.
2) zbyciu przez Gminę Poniec na rzecz właściciela prywatnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 120 o powierzchni 500 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr PO1Y/00022458/5 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Poniec działka znajduje się w obszarze określonym jako obszar zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi. Wartość nieruchomości 9.883 zł (netto) ( słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Nieruchomość jest wolna od ciężarów i obciążeń.

§ 2. Zamiana następuje za dopłatą na rzecz Gminy Poniec różnicy wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 2.090 zł (netto) (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) + należy podatek VAT, w terminie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz koszty umowy notarialnej ponosi właściciel prywatny.

§ 4. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości określi protokół uzgodnień.

§ 5. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Gminy Poniec www.poniec.pl wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz gazecie lokalnej.

§ 6. Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie