Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

zawiadamiam

o wydanej opinii stwierdzającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2011-2015” GP 6220.03.2011

Poniec, dnia 20 czerwca 2011r.


Postanowienie
o braku potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

na podstawie art. 48 ust. 1i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), po otrzymaniu wymaganych dokumentów

postanawiam
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2011-2015.

Projekt programu dotyczy obszaru jednej gminy, nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Miasto Poniec objęte projektem Programu położone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) W promieniu 20 km od miasta nie znajdują się obszary Natura 2000. Planowane zadania
i projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w ramach projektu Programu dotyczą zurbanizowanej części miasta i polegać będą na: „odnowie i nadaniu nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego”, „przebudowie ul. Rynek, Kościelnej i Focha w Poniec; przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie parkingu na placu przy ratuszu wraz z wymianą nawierzchni, ułożeniu nowej nawierzchni ulic zainstalowaniu systemu informacji miejskiej wraz z systemem monitoringu, wymianie tablic z nazwami ulic oraz „rewaloryzacji Parku Miejskiego”. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz charakter planowanych zadań i projektów rewitalizacyjnych, a także położenie miasta względem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Poniec na lata 2011-2015 nie zalicza się także do projektów dokumentów o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Projekt Programu jest „zgodny z priorytetami, celami i kierunkami rozwojowymi zapisanymi w dokumentach strategicznych takich jak: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013; Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2015; Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2007-2014; Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniec, Plan Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016; Program Ochrony Środowiska Gminy Poniec”. Większość obszaru na którym będą realizowane zadania rewitalizacyjne jest już mocno przekształcona antropogenicznie, a planowane zmiany mają na celu poprawę panujących tam warunków, a ewentualne oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter krótkoterminowy i w dużym procencie odwracalny. W związku z realizacją ustaleń projektu programu „powstaną przejściowe i krótkotrwałe uciążliwości w postaci zwiększonego hałasu wywołanego przez maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowo-budowlanych, a także miejscowy wzrost zapylenia powietrza. Zasięg oddziaływania inwestycji zawartych w LPR ma głównie charakter lokalny, ograniczony tylko do tych miejsc, w których będą aktualnie prowadzone prace budowlane. Jednocześnie zaplanowano działania kompensujące i ograniczające ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko m.in. planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak najmniejsza liczba mieszkańców, minimalizacja powierzchni koniecznej do zajęcia na czas robót, przywrócenie terenu zaplecza budowy do stanu z przed realizacji inwestycji. Ponadto przedsięwzięcia są rozproszone na terenie miasta i nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Działania rewitalizacyjne wpłyną na odnowę całego miasta, poprawę stanu przestrzeni publicznej, wzrost jego funkcjonalności i atrakcyjności, poprawę jakości życia, rozwój zasobów ludzkich oraz edukacji. Projekt ten, poprzez zadanie polegające na „nadaniu nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego” przyczyni się do poprawy stanu i wzrostu dostępu do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych, wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci, natomiast „rewaloryzacja Parku Miejskiego” spowoduje poprawę warunków rekreacji oraz wypoczynku mieszkańców, a także przyczyni się do poprawy stanu zieleni miejskiej. Zainstalowanie systemu informacji miejskiej wraz z systemem monitoringu miejskiego wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania rewitalizacyjne obejmą również obszar układu urbanistycznego centrum miasta ze względu na zły stan lub braki w zakresie infrastruktury technicznej oraz małej architektury. Inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej przyczynią Siudo poprawy stanu środowiska, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2011-2015 nie kwalifikuje się do projektów dokumentów wymienionych w art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dlatego nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt ten zgodnie z art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, którzy odpowiednio pismami z dnia 13.05.2011r znak WOO-III.410.297.2011.MM i z dnia 29.04.2011r. znak DN-NS.72/25-7/11 uzgodnili, że Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2011-2015 nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Otrzymuje:
1. Urząd Miejski w Poniecu
2. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie