Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji dot. budowy linii napowietrznych SN i n, budowa linii kablowych

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji dot. budowy linii napowietrznych SN i n, budowa linii kablowych

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

PONIEC 08.07.2011 R.

GP6733.2.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że NA WNIOSEK PANA MACIEJ STRUGAŁA pełnomocnika Enea Operator Sp. zo.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii napowietrznych SN i n, budowa linii kablowych SN i nn, budowa słupowej stacji transformatorowej” na dz. nr ewid. 262, 263, 264, 265, 266, 266, 267, 270, 271, 272, 445, 446, 448, 457 i 252 obręb Łęka Wielka oraz dz. nr ewid. 297, 294, 293, 295, 292, 291, 280/2, 336, 308, 306 obręb Krzemieniewo”

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                                               /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie