Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Numer dokumentu: 63
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 63/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.


Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie