Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowy Rowu Polskiego

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowy Rowu Polskiego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

Poniec, dnia 08.08.2011r

GP 6220.01.2011

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:


w dniu 2011-08-08 na wniosek

Pana Franciszka Halca
dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddział w Lesznie,
64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5


została wydana decyzja znak: GP 6220.01.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:

„RÓW POLSKI – REGULACJA I OBWAŁOWANIE W KM 8+100 – 21+100 WRAZ Z BUDOWĄ TRZECH JAZÓW ORAZ ODBUDOWĄ KANAŁU OBIEGOWEGO W PONIECU"

 

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr 2011/B/0003
Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu http://www.bip.poniec.pl/ odpowiednio pod Nr 2010/A/0001 i 2011/E/0001.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 61 i 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Poniec zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

 

Informację o rozpoczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości dnia 2010-01-15 na stronach www.bip.poniec.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz poprzez zamieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy (w tym: raport OOŚ, opinie, uzgodnienia itp.) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.poniec.pl/ oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu
                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński
Otrzymują:
1. BIP Urzędu Miejskiego w Poniecu
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna
4. Tablice ogłoszeń w sołectwach Śmiłowo, Janiszewo, Miechcin, Pomykowo, Moraczewo, Robczysko, Przybiń, Tworzanice, Kłoda
5. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie