Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

Numer dokumentu: 70
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 70/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust.2 z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45. poz. 236) oraz Uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Burmistrz Ponieca zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za jednorazowe korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej w następujących miejscowościach: 

1. Bogdanki, Czarkowo, Dzięczyna, Janiszewo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Szurkowo, Teodozewo i Żytowiecko z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości:
a) wesela - 500 zł,
b) zabaw, dyskotek, jubileuszy - 350 zł,
c) zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 100 zł,
d) komunie i prymicje - 300 zł,
e) pozostałych - 150 zł. 

2. Baczylas, Drzewce, Grodzisko, Rokosowo, Śmiłowo, Waszkowo, Wydawy i Zawada z przeznaczeniem na zorganizowanie niżej wymienionych imprez lub uroczystości:
a) dyskotek - 150 zł,
b) zebrań organizowanych przez jednostki zewnętrzne - 50 zł,
c) komunii, jubileuszy i prymicji - 150 zł,
d) pozostałych - 100 zł. 

3. Pomieszczenia w obiektach oświatowych:
a) za salę gimnastyczną - 30 zł za godzinę,
b) za salę lekcyjną - 50 zł za godzinę. 

§ 2. Obiekty, o których mowa w § 1 ust 3 udostępnia się nieodpłatnie stowarzyszeniom i klubom sportowym, działającym na terenie gminy Poniec. 

§ 3. Ustalam następujące stawki rocznego czynszu dzierżawnego za umieszczenie anteny przekaźnikowej sieci Internet na budynkach i obiektach użyteczności publicznej – 600 zł za miesiąc. 

§ 4. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                   Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie