Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Numer dokumentu: 76
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 76/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 września 2011 r.


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

 

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651} oraz w wykonaniu uchwały VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Miechcin, stanowiącej własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 04 siepnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miechcin, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 211/2, na cele zabudowy mieszkaniowej zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Miechcin, gmina Poniec, na cele zabudowy mieszkaniowej.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.

2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                     BURMISTRZ PONIECA
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie