Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca o wydanym w dniu 27.09.2011r. postanowienia w sprawie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ponieca o wydanym w dniu 27.09.2011r. postanowienia w sprawie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

 

zawiadamiam strony postępowania
o wydanym w dniu 27.09.2011r. postanowienia w sprawie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”

 

Poniec, dnia 27 września 2011r

GP 6220.05.2011

POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”, stosownie do wszczętego w dniu 30.08.2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek pełnomocnika inwestora Gminy Poniec Pana Waldemara Dobiałę z Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno

 

uzasadnienie

 

W dniu 30.08.2011r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”. Do wniosku została dołączona karta informacyjną przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk objętych ochroną, w tym obszarów natura 2000.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Łęka Wielka. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną: rurociągi grawitacyjne PCV ǿ 200 mm o długości ok. 1 300 m, przyłącza kanalizacyjne PCV ǿ 160 mm o długości ok. 615 m, rurociągi tłoczne PE ǿ 90-160 mm o długości ok. 3 500 m oraz 3 przepompownie ścieków. Przewiduje się, że w każdej przepompowni ścieków zainstalowane zostaną 2 pompy zatapialne, w tym 1 rezerwowa. Planowana inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne dla transportu ścieków bytowych z istniejącej planowanej zabudowy mieszkalnej w miejscowości Bączylas do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokosowo. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie będzie powodować konieczności wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, z wyjątkiem projektowanych przepompowni ścieków, dla których niezbędne będzie wydzielenie ok. 10 m2 na każdą przepompownie. Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie tradycyjną technologią wykopów umocnionych stalowymi szalunkami. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów. Przewiduje się wykopy o głębokości 1,4 m (rurociągi ciśnieniowe) do 3,0 m (rurociągi grawitacyjne). Woda wypompowana przez igłofiltry zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ze względu na wykonywanie robót w pasie drogowym przewiduje się częściową wymianę gruntu w trakcie zasypywania wykopów. Planuje się wykorzystanie takich technologii i rozwiązań jak: kanały grawitacyjne z rur PCV ǿ 200 i 160 łączonych na kielich uszczelniony uszczelką gumową, szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i tworzyw sztucznych PCV i PE, rurociągi tłoczne z rur tworzywowych PE łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, zbiornikowe przepompownie ścieków wyposażone w pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym lub z nożem tnącym ( dla pomp mniejszej mocy) w technologii bezskratkowej, sterowane automatycznie z monitoringiem stanów awaryjnych. Niewielka pojemność retencyjna komory roboczej pompowni nie pozwoli na zbyt długie przetrzymywanie ścieków w związku z czym zgodnie z informacją zawartą w karcie nie wystąpi zjawisko zagniwania ścieków w przepompowni. Planowane przedsięwzięcie umożliwi odbiór ścieków bytowych w ilości Qmax d=118,5 m3/d i Qśr d=79,3m3/d.
Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić, że realizacja inwestycji będzie się wiązała z wykorzystaniem niewielkich ilości zasobów naturalnych na cele budowy sieci. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na podstawie prac budowlanych. Będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie budowy. Odnosząc się w szczególności do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b cyt. ustawy należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań na terenie, na którym realizowana jest inwestycja.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a-j cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, bądź o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej, wody podziemne zostały nawiercone na głębokościach od 1,4 m do 3,9 m. Nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e cyt. ustawy należy stwierdzić, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie znajduje się w odległości ok. 8,5 km od miejsca inwestycji. Trasa planowanej kanalizacji przebiega przede wszystkim przez ciągi komunikacyjne, grunty budowlane i częściowo grunty rolne. W związku z planowaną inwestycją nie ma konieczności wycinki drzew ani krzewów. Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 189 poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 30.08.2011r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz pismem z dnia 30.08.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. W opinii z dnia 08.09.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-II..4240.460.2011.ES oraz w opinii z dnia 12.09.2011r znak ON.NS-71/2-32/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania oraz fakt, iż planowana inwestycja ma na celu poprawą stanu środowiska, a także brak transgenicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, biorąc pod uwagę również sposoby i metody zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami zastosowane na etapie realizacji inwestycji stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie
Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 189 poz. 1227)
i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Doręczenie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu.

Otrzymują:
1. Burmistrz Ponieca
2. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska
     „WIN” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
3. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
4. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie