Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Zarządzenie Burmistrza NR 83/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie Burmistrza NR 83/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 83/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Poniecu przy ul. Piaskowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2, na cele zabudowy mieszkaniowej.


Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.} zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ PONIECA

/-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2011-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie