Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 84/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 października 2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Łęka Mała, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/3 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE NR 84/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 października 2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Łęka Mała, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/3 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 84/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 18 października 2011

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Łęka Mała, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/3 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr IX/64/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała, stanowiącej własność Gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej we wsi Łęka Mała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 139 o pow. 596 m2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 99/1 położonej we wsi Łęka Mała – dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 29798, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią. .

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA

/-/ Jacek Widyński

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2011-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie