Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 91/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1120, położonej w Poniecu przy ulicy Henryka Sienkiewicza

ZARZĄDZENIE NR 91/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1120, położonej w Poniecu przy ulicy Henryka Sienkiewicza

Numer dokumentu: 91
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 91/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1120, położonej w Poniecu przy ulicy Henryka Sienkiewicza.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:


§ 1. Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Henryka Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1120, o powierzchni 0,0583 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr PO1Y/00019210/1 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 28 listopada 2011 r. Rep. A nr 12813/2011, zawartej przed notariuszem Małgorzatą Stawowy w Kancelarii Notarialnej w Lesznie, przy ulicy Dąbrowskiego nr 2A.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                           Burmistrz Ponieca

                                                                                                            /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie