Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 96/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE 96/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 96
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE 96/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, objętych wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 85/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                  BURMISTRZ PONIECA

                                                                                                     /-/ Jacek Widyński


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie