Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 97/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE 97/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Numer dokumentu: 97
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE 97/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu,
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust.3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art.40 ust. 1, art. 62 oraz 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych na 99 lat, objętych wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 85/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                  BURMISTRZ PONIECA
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie