Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu - „Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu - „Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miejskim w Poniecu

„Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word, Excel, Power Point)
6) prawo jazdy kat. B


2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu gminnego, ustaw dot. ochrony środowiska, łowiectwa, gospodarki wodnej, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością,
umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji ,
umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania tekstów,
umiejętność publicznego wypowiedzenia się.
3) odbyta praktyka w administracji będzie dodatkowym atutem
4) kultura osobista,
5) znajomość języków obcych, ( angielski lub niemiecki)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
- łowiectwa
- zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
2) ochrona i kształtowanie środowiska w tym porządku i czystości, 3) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych
4) pracowniczych ogrodów działkowych,
5) ochrona gruntów rolnych i leśnych
6) nasiennictwa,
7) gospodarki wodnej,
8) ochrony powietrza atmosferycznego,
9) badań i spisów rolnych.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności.
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Poniecu , 64-125 Poniec ul. Rynek 24 z dopiskiem: „Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska”
w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie