Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 112/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

ZARZĄDZENIE 112/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

Numer dokumentu: 112
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE 112/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

 

Na podstawie art. 26 ust 3 i art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108) oraz Uchwały nr XIV/109/2011Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulicy Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec, w związku z Zarządzeniem nr 97/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerem działki:
Dz. Nr 1193/2, Dz. Nr 1193/3, Dz. Nr 1193/4, Dz. Nr 1193/5, Dz. Nr 1193/6, Dz. Nr 1193/7, Dz. Nr 1193/8, Dz. Nr 1193/11, Dz. Nr 1193/12, Dz. Nr 1193/13, Dz. Nr 1193/14, Dz. Nr 1193/15, Dz. Nr 1193/16
położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr PO1Y/00031929/4.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:
1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                Burmistrz Ponieca
                                                                                                /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie