Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 116/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu przy ul. Rynek nr 2, stanowiącego mienie komunalne Gminy Poniec.

ZARZĄDZENIE NR 116/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu przy ul. Rynek nr 2, stanowiącego mienie komunalne Gminy Poniec.

Numer dokumentu: 116
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 116/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 23 lutego 2012 r.


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie
w najem lokalu użytkowego, położonego w Poniecu przy ul. Rynek nr 2,
stanowiącego mienie komunalne Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami), oraz § 2 uchwały Nr XXXVI/237/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowej i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 50, poz. 1347)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku mieszkalno – usługowym, położonym w Poniecu przy ulicy Rynek nr 2, o powierzchni użytkowej 49 m2.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, oraz na stronie internetowej gminy Poniec. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej;
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                   Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie