Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 119/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ulicy Gostyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 119/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ulicy Gostyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, na cele rolne.

Numer dokumentu: 119
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 119/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 09 marca 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poniecu
rejon ulicy Gostyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, na cele rolne.

 

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651} oraz w wykonaniu uchwały X/68/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, stanowiącej własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 106/2012 Burmistrza Ponieca z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ulicy Gostyńskiej, gmina Poniec, na cele rolne.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                            Burmistrz Ponieca
                                                                                             /-/ Jacek widyński

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie