Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 30.03.2012r.

GP 6220.1.2012

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28.03.2012r. na wniosek Waldemara Dworzyńskiego, Bączylas 13, 63-805 Łęka Mała zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzenie hodowli bydła w projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 112,50 DJP zlokalizowanym w miejscowości Bączylas, Gm. Poniec, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 53 obręb Bączylas”
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Ponieważ na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 103 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami), powyższe przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 63 i 64 ust. 1 tej ustawy, w dniu 30 marca 2012r. wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu.


Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl

                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie